Vår behandling

Behandlingsmodell

Hudiksvalls ungdomshem består av 3 olika faser. Vår målgrupp är pojkar i åldern 16-21 år med beroendeproblematik samt stödboende pojkar/flickor 16-21.

Här får ungdomen chans att bryta negativa mönster genom att byta miljö, möta nya människor och att aktivt arbeta med att få kunskap och komma till insikt om sitt bruk av droger.

Genom vår behandling och de olika faserna så ökar motivationen till att vilja vara drogfri och skapa sig ett mer fungerande liv, där ungdomen får möjlighet att växa och utmanas i att utvecklas. Alla metoder är utifrån kognitiva beteendeterapier – anknytning.

I fas 2 så finns även möjlighet att genomgå Gunnar Bergströms kriminalitet som livsstil.

Syftet är att få ungdomen att känna hopp om framtiden och vara redo att möta ett drogfritt liv.

Vår behandlingsmodell

Fas 1

Grundbehandling, motivation 3-6 mån

Utredning: Addis ung

 • 1 tema i veckan Hjärnan, Beroende, Överlevnad, Anknytning, Relationer, Scheman och beteendemönster, Val, Förändring, Acceptans
 • Att uppnå drogfrihet genom insikt i sitt beroende
 • Att komma igång med aktiviteter och rutiner.
 • Att arbeta med sig själv i relation till andra.
 • Att börja fundera över framtiden kring olika yrken samt fritidsintressen
 • Att få möjlighet att prova på olika intressen.

Fas 2

Fördjupad behandling 3-6 mån

Sysselsättning. Individuell behandling samtal.

 • Enskilda samtal, KBT, Repuls, MI, ÅP, ACT, ACRA
 • Bibehålla sin drogfrihet
 • ADL träning
 • Sociala färdigheter
 • Sysselsättning Skola eller praktik
 • Familjebehandling  i form av samtal
 • Nätverksmöten i samarbete med socialtjänsten, familj och ungdom.
 • Intro i 12-stegs metoden, NA. AA möten.
 • Kriminalitet som livsstil.
 • Vi erbjuder även ungdomar att starta sin behandling I fas 2 då uppdragsgivare bedömer att denna fas tillgodoser ungdomens behov.

Fas 3 Stödboende

Egen lägenhet 6-12 mån

 • KBT individuella samtal
 • Fortsatt individuellt arbete
 • Kontaktmannasamtal
 • Att träna och prova att bo själv.
 • Att planera sin ekonomi.
 • Att ha fortsatt stöd I ADL träning.
 • Att ha fortsatt stöd kring sin drogfrihet samt i att vara en del av samhället.
 • Att ungdomen knyter nödvändiga kontakter i Hudiksvall för en möjlighet till en framtid i kommunen.

Den röda tråden genom alla faser

Är att under sin tid i behandling ska ungdomen se tydliga framsteg, genom att när mål och delmål uppnås, så flyttas ungdomen till nästa fas. Genom faserna är tanken att ungdomen får ett ökat ansvar och samtidigt ökad frihet. Faserna ska leda ungdomen till ett mer och mer självständigt liv.

Vid återfall skickas ungdomen i första hand till avgiftningsklinik där en bedömning görs kring ungdomens hälsotillstånd.

Efter det kommer en bedömning att göras tillsammans med remittenten och i samråd med ungdom om att ev flytta tillbaka ett steg i faserna tills att ungdomen återhämtat sig är drogfri och redo att fortsätta sin behandling där han var.

Tanken är att det ska vara tydligt för ungdom och socialtjänst vad som händer vid återfall samt vad som sker vid en positiv utveckling mot målen.

Vårt mål

När ungdomen deltagit aktivt i behandling är vårt mål att ungdomen ska uppnå drogfrihet, insikt om sitt värde, samt ökat självförtroende och självkänsla.