Storgatan HVB

Storgatan HVB är vårt hem mitt i centrala Hudiksvall. Vi förfogar över två st stora lägenheter som ligger vägg i vägg. Det finns sju platser i dessa lägenheter.
Här har vi dessutom stödboende i sex lägenheter.

 

 

Vi jobbar miljöterapeutiskt med BBIC som grund. Med verktyg som MI och gruppmöten med integration, demokrati och jämlikhet så skapar vi bra förutsättningar för våra ungdomar att få en bra start för ett liv i Sverige.

Hälsa

Ungdomen börjar att göra en hälsoundersökning samt tandläkare undersökning. Vi har därefter kartläggning och inskrivningssamtal med skolans samordnare som kommer till oss och träffar ungdomen.

Utbildning

Vi lägger stor vikt i att ungdomen får börja skolan så fort som möjligt och vi har därför mycket bra samarbetet med skolan. De får sedan en kontaktperson (KP) från en i personalgruppen, KP är djupare insatt i ungdomens situation och ser dess helhet. Varje kväll finns personal tillhanda för läxläsning. Kontaktpersonen följer även med ungdomen på utvecklingssamtal i skolan. Vi har alltid barnens bästa i tanke. På personalens APT så följs den enskildes framgångar upp och vad som kräver mer insats.

Bromangymnasiet i Hudiksvall är en av Sveriges största skolor

Känslor och beteende

Vi tycker att det är viktigt att de ungdomar som kommer till oss skall kunna ha kontakt med släkt, godemän, socialtjänst, migrationsverk, vänner och personal. Det ger en grundtrygghet som är en förutsättning för utveckling.  De får också 300 kr i månaden till telefonkort. Ungdomarna får en lånedator av som de sedan får efter 6 månader. Kontaktpersonerna har också som uppgift att komma närmare ungdomarna så att de lättare kan berätta saker som de har jobbigt med och vill ha hjälp. Till vår hjälp så använder vi MI.

Sociala relationer

Att komma med i en förening är viktigt för att komma i kontakt med svenska ungdomar i deras egna ålder och att de får en fritidssysselsättning som de gillar. I vårt hus så har vi  playstation, fotbollsspel mm. En gång veckan hyr vi även en hall för att spela fotboll. Dessutom så åker vi ofta och badar. Förutom att vi genomför en aktivitet så lär sig ungdomarna samarbete och skapar sociala relationer.

Kulturcoacher

Ungdomarna har tillgång till individuella samtal med en platstolk och vi har även ungdomsmöten varje vecka. Vi kallar dessa kulturcoacher och fungerar som kulturell brygga mellan personal och ungdom

Kulturcoacher används på boendet för att bygga broar mellan ungdomarna och de andra i personalen. Coacherna lär ungdomarna om de svenska sederna, likväl som de lär svenskar om sederna från undomarnas ursprungsläder. Fr. v: Habib Moghaddam, och Ibrahim Kurban.

Klara sig själv

Ungdomarna hjälper till att laga mat, städa huset, sina rum, göra budget och tvättar för att i framtiden kunna sköta sitt eget hem. 

Nyckelord

Utbildning - Hälsa - Integration - Nätverk - Anknytning - Sociala relationer - Demokrati - Jämlikhet

Vi har en viktig uppgift då dessa ungdomar är med och skapar det framtida Sverige

 

Personaltätheten är stor på Storgatan för att kunna vara till hands med läxor och utbildning i samhällsfunktioner.